Algemene Voorwaarden SwipeSurprise.com

Beschrijving

SwipeSurprise biedt met haar digitale (actie)platform een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Deze waardebonnen kunnen door Consumenten/vrienden worden gebruikt via de website, en worden uitsluitend via social media doorgegeven als cadeau. De Ontvanger is de gebruiker van de digitale waardebon.

SwipeSurprise is een tussenpersoon, die de diensten en producten van Aanbieders aanbiedt in de vorm van digitale waardebonnen/Giftcoupons. Op de website geven wij aan welk product en/of dienst door welke Aanbieder wordt aangeboden.

De Aanbieder van deze producten hanteert haar/zijn eigen Algemene Voorwaarden.

In geval van klachten m.b.t. de dienst of product dient men zich te wenden tot de Aanbieder van de dienst of product.

In deze Algemene Voorwaarden staat belangrijke informatie voor iedereen, daarom kunt u deze vinden op onze website en als PDF-bestand opslaan.

Artikel 1: Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze overeenkomst de volgende betekenis.

SwipeSurprise: de eigenaar van de websites www.swipesurprise.com waarop geïnteresseerden digitale waardebonnen voor diensten en producten kunnen aanvragen en doorgeven.

Giftgever: de persoon die via SwipeSurprise een Giftcoupon heeft aangevraagd en deze aan een vriend of zichzelf heeft gegeven.

Giftontvanger: de persoon die een Giftcoupon heeft ontvangen. De giftgever en giftontvanger kunnen eenzelfde persoon zijn.

Aanbieder: het bedrijf of merk dat één of meerdere producten en/of diensten aanbiedt via de website SwipeSurprise.com of in de vorm van een speciale actiepagina met de daaraan gekoppelde uitgave van digitale waardebonnen.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Partij: hieronder wordt verstaan, de Giftgever, de Giftontvanger, de Aanbieder.

Giftcoupon: de waardebon in digitale vorm.

Verzilveren: de Giftontvanger verzilvert zijn/haar waardebon door de getoonde cadeaucode in te vullen op de website van de Aanbieder en/of het invullen van zijn of haar persoonlijke (adres)gegevens op de Giftcoupon.

Algemene Voorwaarden: beschrijven de rechtsverhouding tussen Partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle handelingen, tussen alle Partijen.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Consument van de website van SwipeSurprise.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Partijen kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2 De door SwipeSurprise opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Partijen.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

Artikel 4: Informatieplichten SwipeSurprise

4.1 SwipeSurprise draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden via de website zijn te benaderen.

4.2 SwipeSurprise stelt middels haar website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

  1. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  2. de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
  3. BTW nr.

Artikel 5: Verzilvering Giftcoupon

5.1 De Giftgever kan op de website van SwipeSurprise een gratis, dan wel betaalde, Giftcoupon aanvragen welke is te Verzilveren voor een product of dienst van de Aanbieder.

5.2 De Giftcoupon heeft een beperkte geldigheidsduur, deze kan verschillen per actie en/of Aanbieder. De geldigheidsduur wordt vermeld in de actievoorwaarden (indien van toepassing) en/of op de Giftcoupon van de desbetreffende actie en/of product.

5.3 De digitale Giftcoupon is direct beschikbaar voor de Giftontvanger nadat de Giftgever de Giftcoupon heeft verzonden naar de Giftontvanger.

5.4 De Giftontvanger ontvangt de Giftcoupon in de vorm van een digitale waardebon via social media, voornamelijk via WhatsApp.

5.5 SwipeSurprise stelt de Giftcoupon eenmalig beschikbaar. De Giftontvanger is zelf verantwoordelijk voor het niet vroegtijdig activeren van de Giftcoupon.

5.6 Giftcoupons kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor een ander product dan op de Giftcoupon staat vermeld.

5.7 SwipeSurprise noch de Aanbieder is enige vergoeding verschuldigd na het verlopen van de geldigheidsduur van de Giftcoupon.

5.8 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of opname in de WSNP van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 SwipeSurprise is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade, als gevolg van Giftcoupons waaronder mede begrepen gevolgschade, verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst of het gebruik van de producten en/of diensten.

6.2 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van SwipeSurprise jegens Partijen, beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Partijen aan SwipeSurprise betaalde vergoedingen exclusief BTW.

6.3 De artikelen 6.1 en 6.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Partijen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

7.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle producten, diensten, gedrukt materiaal en inhoud van de website www.swipesurprise.com die SwipeSurprise in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij SwipeSurprise of bij de derde van wie SwipeSurprise het recht heeft verkregen.

Het is niet toegestaan zonder toezegging van SwipeSurprise (onderdelen van) Producten, Diensten, gedrukt materiaal en/of de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven.

Artikel 9: Klachtenregeling

9.1 De Giftgever en Giftontvanger dienen alle eventuele klachten met betrekking tot de Producten en of Diensten zelfstandig af te handelen. Als de klacht betrekking heeft op een functionaliteit waar SwipeSurprise voor verantwoordelijk is, zoals bij problemen met de website of bij problemen met het verzilveringproces, kunnen de Giftgever en Giftontvanger contact opnemen via het e-mailadres: “support@swipesurprise.com”. Bij vragen over bijvoorbeeld producteigenschappen dienen de Giftgever en Giftontvanger zich te wenden tot de Aanbieder.

Artikel 10: Privacy

10.1 Partijen worden geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van SwipeSurprise (welke via www.swipesurprise.com (mede) toegankelijk is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van persoonsgegevens.

Artikel 11: Wijzigingen en aanvullingen

11.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

11.2 SwipeSurprise behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 12: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 SwipeSurprise mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

12.3 SwipeSurprise mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Partijen daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Partijen redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

12.4 Alle eventuele geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Contactgegevens

SwipeSurprise.com
Rivium Boulevard 1
2909 LK Capelle aan den IJssel
NEDERLAND

Kvk: 24443179
BTW: NL002031578B80
RABO: NL48 RABO 0144 6624 69

www.swipesurprise.com
info@swipesurprise.com